Üsküdârî Hasan Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1144
M. 1731-1732
Doğum Yeri İstanbul-Üsküdar
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Nu’man Efendi'nin oğlu olarak Üsküdâr’da doğdu. Küçük yaşta hüsn-i hatta heves ederek meşhur hattat Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşkine başlayıp kısa zamanda icâzet almaya muvaffak oldu. Kendinden önce yaşamış olan meşhur Hasan Üsküdârî’den ayırtedebilmek için “sânî/ikinci” lâkabı ile şöhret buldu.

Bir müddet mekteblerde hüsn-i hat talimiyle meşgul olduktan sonra, yazıdaki mahâretine kefil olan hocasının tavsiyesi ile Eski Saray’a yazı hocası olarak tayin edildi. 1732 senesindeki vefâtına değin bu görevi sürdürmüştür. Medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

Hocaları

Hâfız Osman
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Girîdî Dervîş Ali
Aklâm-ı Sitte
no image
Mustafa Vasfî Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Bilhassa nesihte hocasından farksız olan Hasan Üsküdârî’nin H. 1106/M. 1694 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olup H. 1112/M. 1700 yılında nesihle istinsah ettiği Nureddîn Karafî’nin Letâ’ifü'l-minân adlı eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde(A. 567) bulunmaktadır.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Üsküdarî’dir. Kadîm ile miyânlarında sânî temyiz eder. Bi’l-fi’1 Hafız Osman Efendi’den hüsn-i hatt-ı sülüs ü neshi ta’allüm ve dekâyıkını tekellüm buyurup ba’de’l-icâze Sarây-ı Atik gılmânına mu’allim-i hat ta’yîn olunmuştur. Niçe âsâr ibkasından sonra “vuslat-ı hattât” (1145) târihinde mushaf-ı ömrü tamâm ve vaz’-ı ketebe-i hüsn-hitâm eyledi.