Girîdî Dervîş Ali

Sânî
Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1210-1220
M. 1795-1806
Doğum Yeri Girit

Sanatkâr Hakkında

Aslen Giritli olup eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Celvetî sülûku yapmak üzere İstanbul’a giderek Üsküdâr’daki Aziz Mahmud Hüdâî Dergâhı’na yerleşmiştir. Çilesini tamamladığı esnâda hüsn-i hatta heves ederek “Sânî” lâkabıyla anılan Hasan Üsküdârî’den sülüs ve nesih meşkedip icâzet almıştır. Sülüs ve nesihin yanında dîvânî ve siyâkat gibi resmî yazılarda da mahâret sahibi olduğu bilinen Derviş Alî Efendi’nin, bir memuriyette istihdâm edildiği anlaşılmaktaysa da, vefât tarihi ve medfeni gibi karanlıkta kalmıştır. Ankara’daki Millî Kütüphâne’de bulunan H. 1194/M. 1776 tarihli Şifâ-i Şerîf’i, bu senelere eriştiğini göstermektedir.

Hocaları

Üsküdârî Hasan Efendi
Aklâm-ı Sitte