Mustafa Vasfî Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1150-1160
M. 1737-1747
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri (?)

Sanatkâr Hakkında

Abdurrahmân - Tuhfe'ye nazaran Abdürrahim - Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Tahsîli esnâsında Hâfız Osman’ın tilmizlerinden Hasan Üsküdârî’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet aldı. Medreseye devam ettiği esnâda ta’lik dersleri almışsa da, hocası tesbit edilememiştir. Medreseyi bitirdikten sonra Müftî Zekeriyâ Efendi’ye mülâzım olup onun himmetiyle târik-i kazaya dâhil oldu. Nice zaman taşra müderrisliklerinde istihdâm edildikten sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.   

Hocaları

Üsküdârî Hasan Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Abdullah Râkım Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Hâfız Osman Ekolü’nün marûf sîmâlarından olan Mustafa Vasfî Efendi’nin yazısına tesâdüf edilememiştir. Ayrıca şi’irde de mâhir olup mecmualarda “Vasfî” mahlâsıyla yazdığı eş‘ârına tesâdüf edilmektedir.   

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Ahlâk-ı Alâ’î sahibi Hınnâvîzâde Kâdi-asker Alî Efendi’nin birâderzâdesi olup ammzâdesi sâhib-i tezkire Hasan Çelebi’nin terbiyeleriyle nemâ-nümâ ve Müftî Zekeriyyâ Efendi’den mülâzemetle tarîk-i kazâya rızâ-dâde idi. Üsküdarî Hasan Çelebi’nin ta’lîmiyle temeşşuk-ı hüsn-i hatt-ı sülüs ü nesh ve henüz nev-hat iken ba’de’l-izn hatt-ı ta’lîk ve eş’ârda dahi sâhib-i âsâr olmuştu.

Bu beyt onundur:
Servi pâ-beste ider şîve-i reftâr-ı kadi
Zülfi aşüfte kılur sünbül-i berg-i semeni