KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Saim Özel

Hattat
Doğum Tarihi H. 1337-1338
M. 1919
Ölüm Tarihi H. 1426
M. 2005
Doğum Yeri Adapazarı-Taraklı
Mezar Yeri Adapazarı-Taraklı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Taraklı’daki Yunus Paşa Cami’ imâm ve hatibi Hâfız Hüseyin Hamdî Efendi ile Hatice Hanım’ın oğlu olarak 1919’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladı. Bu arada babasından kıra’ât ve dînî ilimleri öğrendi. 1937’de İstanbul’a giderek eğitimine orada devam etti. 27 Nisan 1938’de Yeni Vâlide Cami’ine müezzin vekili, altı ay sonra da Koca Mustafa Paşa Cami'ne müezzin oldu. Bu arada Nûr-ı Osmaniye Cami Kur’an Kursu’nda Hâfız Hasan Akkuş’tan Kur’an-ı Kerîm’i hıfzederek 2 Mart 1941 tarihinde Ömer Nasûhî Bilmen’in şahâdetinde icâzet aldı.

İilâve olarak kayyımlığı da üstlenmiş olduğu Koca Mustafa Paşa Cami’nde dört sene hizmetten sonra, Nûr-ı Osmaniyye Cami’nin mü’ezzinliğine nakledildi. 1948’de Gedik Paşa Cami müezzinliğine ve dört sene sonra da imâmlığa tayin edildi. Buradaki mesâ’îsi esnâsında tasavvuf musıkîsine ilgi duyarak vaktin nâmlı hâfızlarından usûl dersleri alıp nice ilâhî meşketmişti. Ayrıca husûsî surette fıkıh, aka’id, siyer ve kıra’ât dersleri alarak, 1952’deki iki aylık tekâmül kursundan pekiyi derece ile diploma aldı. 

1968 senesinde Süleymaniye Cami’nin imâmetine tayin edilen Saim Özel, senelerce hizmetten sonra 5 Ekim 1981 tarihinde emekliye ayrıldıktan bir müddet sonra memleketine döndü ve 29 Ekim 2005 tarihinde Taraklı’da, doğduğu evde vefât etti. Ömrünü insanlığa faydalı olmaya hasretmiş, mütebessim, mütevâzı, halîm ve selîm bir zât idi. 

Hocaları

Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte
Nûrî Korman
Aklâm-ı Sitte
Mustafa Halim Özyazıcı
Aklâm-ı Sitte
Hamid Aytaç
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Hüseyin Gündüz
Hüsn-i Hat

Ketebe.org İsmail Orman

Nûr-ı Osmaniyye Cami müezzini iken tanıştığı Hâfız Receb Berk’in teşvîki ile hüsn-i hatta heves ederek, Kâmil Akdik’in dersine başlamış olan Saim Özel, hocasının vefâtı üzerine eğitimi yarım kalınca, Beşiktaşlı Nûrî Korman’a devam etmiştir. Meşgâlesi nedeniyle bir hayli ihmâl ettiği hüsn-i hat çalışmaları Nûrî Korman’ın vefâtı ile kesintiye uğrayınca bu defa Halim Özyazıcı’dan meşk almaya başlamıştır. Ancak, elîm bir trafik kazası neticesinde vefât eden bu hocasından da icâzet almaya mufakka olamamıştı. Bunun üzerine Hâmid Aytaç’a müracaat ederek, yaklaşık on sene de ondan ders almıştır.

Bilhassa sülüs ve nesihte göstermiş olduğu kudret ile zamanının mümtâz hattatları arasına girmiş olan Saim Özel, Halim Özyazıcı’nın kendisine verdiği meşkleri H. 1386/M. 1969’da Numûnetü’l-hutût adıyla neşrederek, hat sanatına mühim bir hizmette bulunmuştur. 1977 senesinde de birkaç arkadaşı ile beraber karma bir hat sergisi düzenlemiştir. Fındıkzâde’de müceddeden inşâ edilen cami ile Taraklı’daki Yunus Paşa Cami’nin cümle yazılarını yazmıştır. Kasım Paşa Cami’nin şadırvânında, Taraklı’daki Konak Cami’nin kubbesinde, Mekke’den Minâ’ya uzanan tünelin girişinde bulunan yazılar da ona aittir.

Dört farklı hocadan yaklaşık yirmi sene yazı meşketmiş olmakla birlikte hiçbirinden geleneksel anlamda icâzet alamamış olan Saim Özel, yâdigâr bırakmış olduğu âsâr-ı nefise ile şüphesiz her birinin nazârında manen icâzete nâil olmuştur ve inşallah cennet-i a’lâda onların hokkalarını tutmaktadır.