Mehmed Suud Yavsi Ebüssuudoğlu

Su’udü’l-mevlevi
Hattat
Doğum Tarihi H. 1299
M. 1881-1882
Ölüm Tarihi H. 1367
M. 1948
Doğum Yeri İstanbul-Beşiktaş
Mezar Yeri İstanbul-Merkez Efendi Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Meşhur hattat Mehmed Şevket Vahdetî Efendi’nin hafidi, Dîvân-ı Hümâyûn Kuyûd Odası mümeyyizi Mehmed Rızâ Safvet Bey’in oğlu olarak H. 1299/M. 1882 senesinde Beşiktaş, Kuruçeşme’de doğdu. Beşiktaş’taki Mekteb-i Hamidî’den mezun oldu. Ayrıca babasından ve hususi mu’allimlerden Arapça ve Farsça öğrenip evvela babasından ve daha sonra Beşiktaşlı Nûrî Efendi ile Muhsinzâde Abdullah Bey’den aklâm-ı sitte dersleri meşkederek, H. 1316/M. 1898-1899 senesinde icâzet aldı.

H. 1317/M. 1899-1900 senesinde hulefâ olarak girdiği Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’nde iken Kâmil Akdik’den dîvânî, Sâmî Efendi’den celî dîvânî ve Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den tuğra meşkederek Dîvân Dâ’iresi’nden hattatlık şahâdetnâmesi aldı. Dîvân-ı Hümâyûn beylikcisi Nâsır Bey’in himmeti ile rütbesi tedricen sâliseye yükseltildi. 18 sene hizmetten sonra H. 1326/M. 1908’da nakledildiği Meclis-i Âyan Kitâbeti’nde encümen kâtibliğine kadar yükseldi.

Bu görevine ilave olarak bazı medreselerde yazı ve usûl-i tahrir mu’allimliğinde bulundu. Ancak Cumhuriyet’in ilanı ile açıkta kalınca, Bâb-ı Âlî Caddesi’nde küçük bir yazı dükkânı açtıysa da, harf inkılabı ile bu işe devam etme şansı kalmadı. 1930’da me’muriyetle Fâtih’teki Millet Kütüphânesi’ne tayin olundu. Bu hâl üzere iken H. 23 Şevval 1367/M. 29 Ağustos 1948 tarihinde vefât etti. Merkez Efendi Kabristanı’nda medfundur.

Eserleri

Akrabalar

no image
Mehmed Rızâ Safvet Bey
Babası

Hocaları

Nûrî Korman
Aklâm-ı Sitte
H. 1316 / M. 1898-1899
Muhsinzâde Seyyid Abdullah Bey
Aklâm-ı Sitte
H. 1316 / M. 1898-1899
Kâmil Akdik
Divani
Sami Efendi
Celi Divani

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

Şapka Kanunu’nun tatbikinde yanlışlıkla onun başına kābahât külahı giydirilerek hapse mahkûm oldu. Bi’l-âhare mebuslardan Şâ’ir Halîl Nihâd Bey’in delâleti ile keyfiyet Büyük Millet Meclisi’nde tedkîk edildi. İsnâd olunan cürmün başkasına ait olduğunun anlaşılması ile tahliye edildi. Kısa boylu, zayıf, mütedeyyin ve musallî idi. Müretteb şi’ir dîvânı vardır. Refikāsının vefâtında terkib-i bend şeklinde uzun bir menzume ve üstâdı Muhsinzâde’nin terceme-i hâline dâ’ir bir risâle yazmışdır. Yenişehirli Avnî Bey’in şi’irlerini cem’ ve tertib ve terceme-i hâlini – mukāddime olarak – tahrir etmişdir. Bunlar basılmamışdır. Şâ’ir Şeyh Zekâ’î merhûmun terceme-i hâlini ve eş’arını hâvi bir eseri tab’olunmuşdur. Mevlevî Târikātı’na bağlı oluşu münâsebeti ile, önceleri “Su’udü’l-mevlevî” imzası ile süreli mecmu’alar ve cerîdelerde hayli eş’arı yayınlanmışdır. Tarz-ı kādîmde her istediği üslûpda nazma muktedir, sülüs, celî ve dîvânî yazılarda mâhir idi.

Hakkımda hurmet-i kâmilede bulunurdu. Rûhullahi rûhuha

Eş’arından bir kıt’a

Eden bulur sözü düstûr-ı müştehir ise de

Bu Kerbelâ-yı mûsibetde etmiyen buluyor

Tehim-i gülşen-i tende figân-ı bülbülü can

Hezâr gonce-i ümmid açılmadan soluyor

1 Mart 1335