Hasan Tahsin Hilmi Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1263
M. 1846-1847
Ölüm Tarihi H. 1330
M. 1912
Doğum Yeri İstanbul-Çukurcuma
Mezar Yeri İstanbul-Eyüp

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Kılıç Alî Paşa Cami ser-devirhânı Hâfız İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak H. 1263/M. 1847’de Çukurcuma’da doğdu. Çubukçular Sıbyan Mektebi’nde okudu. Mektebin hocası İsmâ’il Efendi’den Kur’an’ı hıfzedip Tophâne Müftîsi Hoca Bekir Efendi’den bir müddet ders gördü. Daha sonra hüsn-i hat vadisine süluk ile Şefîk Bey’den sülüs ve nesih, Mirza Aka Afşar’dan da ta’lik dersleri almaya başladı. Her ikisinden de mücâz olduktan sonra Sâmî Efendi’den de celi ta’lik öğrendi. Mehmed İzzet Efendi tarzında yazdığı rık’ada da mahareti vardı. Nitekim hüsn-i hattaki maharetine istinaden mekteblerde hüsn-i hat talimine memur edildi.

Senelerce Mühendis, Sanayi ve İnâs Sanayi ile Cihângir İnâs Rüşdîsi mektebleri ile Dârü’ş-şafaka ve Dârü’l-mu’allimât’ta yazı meşketti. Mehmed İzzet Efendi’nin vefâtından sonra Galatasaray Sultanîsi’nin yazı muallimliği de uhdesine verildi. Bunların haricinde Mahmud Bey Matbaası’na da yıllarca devam ederek matbaanın her nev’i yazısını yazdı. H. 25 Safer 1330/M. 14 Şubat 1912’de ömrü boyunca oturduğu Çukurcuma Mahâllesi’nde evinde vefât etti. Eyüp’te Kırkmerdiven’de medfundur.    

 

Eserleri

Hocaları

Şefik Bey
Aklâm-ı Sitte
Sami Efendi
Celi Talik
no image
Mirzâ Aka Afşar
Ta’lîk

Talebeleri

no image
Feyhaman Duran
Aklâm-ı Sitte
no image
Kastamonulu Mehmed Alî Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1305 / M. 1887-1888
no image
Bahaeddîn Ersin
Rık'a

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Orta boylu, sarıdan dönmüş beyaz sakallı ve güzel yüzlü, sarıklı, üstü temiz, mü’eddeb, ağırbaşlı, “Hilmî” lâkabına lâyık hâlim, selîm, mütedeyyin, afîf ve değerli bir hattat-ı kâmil idi. Büyük oğlu Mahmud Cemâleddîn Bey “Üç-dört mushâf yazmışsa da, nerede ve kimlerin elinde bulunduğundan haberdâr değilim.” demişdi. Mahmud Nedîm Paşa’nın Cağaloğlu’ndaki türbesinin yazılarının ona ait olduğu, oğlunun cümle-i ifâdâtından ise de imzası görülemedi.

Benim faziletimden değil, kendi hasâ’is-i fâzılasından olarak hakk-ı naçizânemde hurmet ihrâz ederdi.