Bahaeddîn Ersin

Hattat ve Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1295
M. 1878
Ölüm Tarihi H. 1377-1378
M. 1958
Doğum Yeri Trabzon-Of
Mezar Yeri İstanbul-Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı

Sanatkâr Hakkında

Of ulemâsından Şeyh Mustafa Efendi’nin oğlu olarak H. 1295/M. 1878’de orada doğdu. Tam ismi “Mehmed Bahâ’eddîn”dir. Küçük yaşta İstanbul’a giderek, Süleymâniye Cami’ ders-i âm hocalarından ve huzur dersi muhâtablarından olan ağabeyi Zeynelabidîn Efendi’nin nezâretinde Zeyrek Mektebi’ne girdi. Mektebin muallimi Hâfız Şükrî Efendi’den hıfzını ikmâl etti. Daha sonra Bayezid Merkez Rüşdî Mektebi ve Dârü’l-mu’allimîn’in edebiyât kısmını bitirdi. Bu arada ağabeyinden medrese derslerini okuyarak icâzet aldı.

Mezun olduktan sonra Ma’arif Nezâreti, Mekâtib-i Rüşdiyye İdâresi’nde memuriyete başladı. Daha sonra ilâve olarak Kadıköy Hamîdiye Rüşdiyesi’nin riyâziye ve Dârü’l-hayr’ın Türkçe muallimlikleri de uhdesine verildi. 1907’de Mekâtib-i Rüşdiye Müfettişliği’ne,  1914’te Beylerbeyi, 1918’de Selîmiye’deki Re’fet Kadın ve 1919’da da İstanbul 13. İnas Nümûne Mektebi müdîriyetine tayin edildi.

18 sene burada görev yaptıktan sonra 1937’de tekaüde sevkedilen Bahâeddîn Ersin, memuriyeti esnâsında ilmiyye pâyelerinden İzmir pâye-i mücerredini elde etmişti. Bundan sonraki yaşamını hüsn-i hat ve tezhip çalışmalarına hasretmiş ve yazı biriktirmekle geçirmiş, 1958 yılındaki vefâtından sonra da Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

   

Hocaları

Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi
Ta’lîk
Sami Efendi
Divani
Hasan Tahsin Hilmi Efendi
Rık'a

Talebeleri

İsmail Hakkı Altunbezer
Tezhip

Ketebe.org İsmail Orman

Rüşdî tahsîli esnâsında Bakkal Ârif Efendi’den sülüs, nesih ve reyhânî hatlarını meşkederek icâzet almış olan Bahâeddîn Ersin, daha sonra Kâmil Akdik’ten de kasîdeler yazmıştır. Hatt-ı ta’liki de Mekteb-i Nüvvâb’ın ta’lik hocası Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efebdi’den yazarak icâzet almıştır. Ayrıca Sâmî Efendi’den dîvânî, Mahmud Bey Matba’ası hattatı Hasan Tahsîn Hilmî Efendi’den de rık‘a öğrenmiştir. Zamanın nâmlı sîmâlarından olduğu tezhib san‘atındaki hocasının kim olduğu ise tespit edilememiştir.