Feyhaman Duran

Hattat
Doğum Tarihi H. 1304
M. 1886
Ölüm Tarihi H. 1390
M. 1970
Doğum Yeri İstanbul-Kadıköy
Mezar Yeri İstanbul-Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Enderûnlu Süleyman Hayrî Bey’in oğlu olarak H. 8 Muhârrem 1304/M. 7 Ekim 1886 tarihinde Kadıköy’de doğdu. Galatasaray Sultânîsi’nden mezun olup beş sene kadar orada muallimlik yaptı. Resme olan istidâdını farkeden Prens Abbâs Hilmî Paşa’nın desteğiyle tahsîl için Fransa’ya gönderildi.

Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde Cormon ve Jean Paul Laurens’ın atölyelerinde çalıştıktan sonra memlekete dönerek İnâs Sanâyi’-i Nefîse Mektebi’nde resim muallimliğine başladı. 1927’de nakledildiği Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1951 yılında yaş haddinden emekliye sevkedildi.

Bundan sonraki yaşamını Süleymaniye’de bulunan, eşi Güzin Duran’a dedesi hattat Yahya Hilmî Efendi’den intikal eden ve hâlen bir müze-ev olarak yaşatılan hânesinde resim ve yazı çalışmaları geçiren Feyhaman Duran, 8 Mayıs 1970 tarihinde vefât etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.    

Hocaları

Hasan Tahsin Hilmi Efendi
Aklâm-ı Sitte
Sami Efendi
Aklâm-ı Sitte
Galatalı Mehmed İzzet Efendi
Rık'a

Ketebe.org İsmail Orman

Hattat kimliği çok az bilinen Feyhaman Duran, sülüs ve nesihi evvela Mahmud Bey Matba’ası hattatı Hasan Tahsîn Hilmi Efendi’den ve daha sonra Sâmî Efendi’den meşketmiş, Galatasaray Sultânîsi’ndeki tahsîli esnâsında da İzzet Efendi’den istifâde etmiştir. Özellikle sülüs ve celîsindeki mâhir bir hattat olmakla beraber, yazı ile fazlaca meşgul olmamıştır.

Asıl şöhretini borçlu olduğu resim sanatında akademizmden ve kendinden önceki Türk ressamlarının bağlı olduğu fotoğrafik izlenimlerden sıyrılarak çağdaş akımlara yönelmiş olan Feyhaman Duran, gerçekliği salt fiziksel görünüm ile değil, kişisel ve ruhsal özellikleriyle de yansıtmağa çalışan, kısmen ekspresyonist ve daha çok empresyonist bir üslûp kullanmıştır. Bu özellikleri ile Türk resim san‘atının en önemli isimlerinden biri haline gelen Feyhaman Duran, bir portre ressamı olarak ün yapmıştır. eserlerinde dikkati çeken bir başka önemli özellik ise, hat örneklerini sıklıkla kullanmış olmasıdır.    

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Mütedeyyin, afîf, mü’eddeb ve mütevazı, pek kıymetli bir hünerverdir. Resmin her türündeki kudreti ve sülüs ve celî yazıdaki mehâreti, eserleri ile sâbitdir.

Kendi arzusu ile yağlı boya üç resmimi yapmışdır ki, bunlardan biri üniversite merkez binasında te’sis etdiğim İbnülemîn Mahmud Kemâl kütübhânesi’nde, diğer tavırda bir resim de Prenseszâde Abbas Celâl Bey’dedir. Yukarılarda bi’l-münasebe bahsetdiğim Hutut-ı Meşâhir Mecmu’ası’nın başına tarama kalem ile de bir resmimi yapmışdır.