Abdullah Hulûsî Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1307
M. 1890
Doğum Yeri Tekirdağ-Mürefte
Mezar Yeri İstanbul-Edirnekapı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Melâmî şeyhlerinden Seyyid Mehmed Nur’un halifelerinden olan Abdullah Hulûsî Efendi Müreftelidir. Tahsilini tamamladıktan sonra Fatih’teki Kadıçeşme Medresesi’ne müderris tayin edilmiş ve elli yıl kadar neşr-i ilim ile meşgul olduktan sonra H. 2 Cemaziye’l-ahir 1307/M. 24 Ocak 1890 tarihinde vefât etmiştir. Vasiyeti gereği Edirnekapı’da, Sarı Abdullah Efendi’nin ayakucuna defnedilmiştir. Hüsn-i hattı bizzat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den meşkederek icazet almış olan Abdullah Hulûsî Efendi, aklam-ı sittenin yanında ta’lik ve rık‘ada da maharet sahibi hattatlardan idi. Mesaisinin haricinde mushaf, risale ve sair eserlerin istinsahıyla meşgul olurdu. Ayrıca Molla Cami’nin Mir’atü’l-aka’id’ine şerh yazmış olup Sultan Abdülmecid Han zamanına kadar göreve gelen ricalin hayatını içeren Esmerü’l-hada’ik adlı eseri vardır.

Eserleri

Hocaları

Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Mezartaşına mahkuk ibare şudur:

Arif-i hakayık dil-agah, alim-i hakayık vasılı-ı billah Müreftevi Şeyh Abdullahü’l-mülakkab bi-hulusi bin Mehemmed-i Nuri Efendi hazretlerinin darih-i enverleri madca’-ı münevverleridir. Ruh-ı şerifleri ve kaffe ehl-i iman ervah-ı şerifesi içün el-Fatiha. 

Ketebe.org İsmail Orman

Ta’likle yazdığı Mehmed Nureddin Arabi’nin Mürşidü’l-uşşak adlı eseri ile H. 1261/M. 1845’te rık‘a ile yazdığı Abdülmecid Efendi’nin Ahiret-name adlı eseri Atatürk Kütüphanesi’ndedir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde aynı tarihli Ehadisu’n-nebeviyye adlı eseri ile Ankara Milli Kütüphane’deki Menkulat-ı Fıkhiyye adlı eserleri ise nesihle istinsah etmiştir.