Zâhide Selma Hanım

Hattat
Doğum Tarihi H. 1274
M. 1857-1858
Ölüm Tarihi H. 1313
M. 1895-1896
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Süleymaniye Cami Haziresi

Sanatkâr Hakkında

Sadr-ı esbâk Alî Paşa’nın küçük kızı olarak H. 1274/M. 1857 senesinde babasının Bebek’teki yalısında doğdu. Hususî sûrette tahsil-i ilim ettiği gibi, yalı komşusu olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet aldı. H. 1291/M. 1874’de Müşîr Çerkes İsmâ’il Paşa’nin mahdumu, Erkân-ı Harbiyye yüzbaşılarından Hüseyin Nâzım Bey’le evlendi. Bu izdivacdan üç erkek, iki kız evlâd sahibi oldu. H. 1313/M. 1895’de vefât ederek, Süleymâniyye Cami hazîresinde babasının kabrinin civârına defnolundu.

Hocaları

Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1291 / M. 1874-1875

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

Nümûne olarak dercedilen yazı, ailesi tarafından Keçecizâde Sâlih Fu’ad Bey’e verilmiş, onun müse’adesi ile Tarih Hazînesi adlı mecmu’aya konmuşdur. Babasının Mercan’daki Cami’nin minberinin kapusında Kelime-i Tevhid yazılı bir levhâsı vardı. Mercan Yangını’nda cami ile beraber yanmışdır. Şeyh Vefâ Türbesi’nin penceresi üstünde de bir yazısı vardır.
Zihnî Efendi Meşâhirü’l-nâse’de diyor ki:
İşitdiğimize göre asrımız zemanından bir de Zâhide Selma Hanım vardır ki, merhûm Alî Paşa kerîmesidir. Hüsn-i hat ve edeb ile ma’rûfedir.
Habib Efendi Hat ve Hattatân’da diyor ki:
Zâhide Selma Hanım, Sadr-ı merhûm Alî Paşa’nın kerîme-i muhteremeleri olub hutût-ı mütenevvi’ayı iyi yazdıkları gibi ta’likde dahi merhûm İzzet Efendi’den me’zundur. Mesâcid ve tekāyâ ve hângâhlarda bazı elvâh ve âsârları rû-nümâ ve kendileri iffet ve istikāmetle rûşenâdırlar.”