Seyyid Mehmed Alî Vasfî Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1330-1340
M. 1911-1922
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Enderûn-ı Hümâyûn müstahdemlerinden olan Seyyid Mehmed Alî Vasfî Efendi, hüsn-i hattı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den meşkederek, H. 1291/M. 1874 senesinde yazdığı kıt‘a ile Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır. Bundan hemen sonra kitâbet hizmeti ile Enderûn’dan çerâğ edilmiş, bir müddet sonra da hâcegân rütbesine nâ’il olmuştur. 93 Harbi’nden sonra teşkîl olunan Muhâcirîn Komisyonu’nun ser-mukayyidi olduğu bilinmekteyse de, sonraki ahvâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hocaları

Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1291 / M. 1874-1875