Seyyid Abdurrahman

Çinicizâde
Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1137
M. 1724-1725
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Üveys Dede Türbesi

Sanatkâr Hakkında

İstanbullu hattatlardan olan Abdurrahmân Efendi, eserlerine “Çinicizâde” künyesiyle ketebe koyduğundan, Türk hat sanatında o şekilde anılmıştır. Küçük yaşta Kur ‘ân-ı Kerîm’i hıfzetmiş, sesinin güzelliği ile mevlidhânân-ı şehriyârî zümresine dâhil olarak H. 1137/M. 1724-1725 senesindeki vefâtına kadar da bu görevi sürdürmüştür. Hekimoğlu Ali Paşa Cami’nin karşısındaki Abdâl Yakub Tekkesi şeyhi Üveys Dede’nin türbesinde medfundur. Zamanın önde gelen musıkî-şinâslarından olan Çinicizâde Abdurrahmân Efendi, aklâm-ı sitteyi evvela Ramazân bin İsmâ‘il’den öğrenerek icâzet almış, daha sonra Hâfız Osman’dan da istifâde etmiştir.

Hocaları

no image
Ramazân bin İsmail
Aklâm-ı Sitte
Hâfız Osman
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
İmâmzâde Feyzullah Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Hâfız Osman’ın takdirini kazanan ve hatta hocasının ihtiyarlığında, kalemlerini açıp düzeltme şerefine de nail olan Çinicizâde Abdurrahmân Efendi, bilhassa nesih ve gubârîde mâhir bir hattat idi. Yüz kadar mushâf-ı şerif istinsâh etmiş ve bunların bir kısmı Baruthâneli Abdullah tarafından fevkalade surette tezhiplenmişti. 

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Çinicizâde demekle şöhret-dâdedir. Hüsn-i hatt-ı sülüs ü neshi Ramazân Efendi merhûmdan temeşşuk ile resîde-i kemâl ve izn ü icazetle iclâl olunmuştur. Gubârîn hatta mâ’il ve sad aded mushaf-ı kâmil kitâbeti şerefine nâ’il olmuştur. Ekser-i âsârının tezhibi dahi Derviş Alî tercemesinde yâd olunan Müzehhib Sürâhî Mustafâ’nın şâkirdi Beyâzî Mustafâ’nın oğlu ve şâkirdi olan Baruthâneli Abdullâh nâm üstâdın hidmetidir. Mevlidhân-ı sultânî ve fenn-i mûsikîde bülend şöhret ü şânı var idi. Hafız Osmân Efendi merhûmun evâhir-i ömrlerinde kat’-ı kalemleri hidmetinde derkâr, dervîş-nihâd, güzîde-reftâr idi. Sadr-ı esbak Alî Paşa’nın câmi’-i şerifi bâb-ı kebîrinin mukabili olan kuşede kendi hanesi tahtında Abdâl Ya’kûb’un şeyhi olan Üveys Dede Türbesi derûnunda medfûndur. Rıhleti sâline bu mısra’ târih olmuştur:

Çîni-i kudsün ola kâtibi Abdurrahmân (1137)