Şekercizâde Hüseyin Hâmid Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1312
M. 1894-1895
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Muzıka-i Hümâyûn müstahdemlerinden olan Şekercizâde Hüseyin Hâmid Efendi’nin hayatına dair fazla bir malumat yoktur. Burada görevli iken hüsn-i hatta merak sarıp Muzıka-i Hümâyûn’un hüsn-i hat muallimi İbrâhim Alâ’eddîn Bey’den sülüs ve nesih dersleri almıştır. Daha sonra Hasan Rızâ Efendi’den nesih dersleri almaya başlamış, ancak H. 1312/M. 1914 senesinde, henüz 30 yaşına erişmemiş olduğu hâlde vefat etmiştir. Medfeni malûm değildir. 

Hocaları

İbrahim Alaeddin Bey
Aklâm-ı Sitte
Hasan Rıza Efendi
Nesih

Ketebe.org İsmail Orman

Daha ziyâde mesâhif-i şerîfe tahrîri ile meşgul olmakla beraber, yazısı hocasının ayarında değildir. Sünbül Efendi Türbesi’nde de Lafzâ-i Celâl ve İsm-i Nebî yazılı celî sülüs levhâsı(Env. no: 51) bulunmakta olup bu kalemde biraz daha mâhir olduğu anlaşılmaktadır.