Safranbolulu Mehmed Şevkî Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Doğum Tarihi H. 1268
M. 1851
Ölüm Tarihi H. 1368
M. 1948
Doğum Yeri Karabük-Safranbolu
Mezar Yeri İstanbul-Eyüp

Sanatkâr Hakkında

Safranbolu esnâfından Kürtzâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak H. 15 Muhârrem 1268/M. 10 Ekim 1851 tarihinde orada doğdu. Sıbyân mektebinde okurken mektebin kalfası Safranbolulu Ahmed Efendi’den sekiz yaşında olduğu halde sülüs ve nesih meşketmeye başladı. On yaşında icâzet alarak mushâf-ı şerîf yazmağa başladığı ve H. 1280/M. 1863’den H. 1288/M. 1871 senesine kadar müstensihlik yaptığı kendi beyânındandır.

H. 1288/M. 1871’de, yazdığı mesâhif-i şerîfeyi satmak üzere gittiği İstanbul’da tanıştığı Hasan Rızâ Efendi’nin yazısını takdîr etmesi ile tekemmül için kendisinden bir buçuk sene kadar yazı dersi alma şansı buldu. Bu esnâda Müneccimbaşı Tâhir Efendi’nin kitâbet hizmetini der-uhde etti. Bu arada mushâf-ı şerîf yazmağa devam ettiği gibi, Tokatlı Ahmed Efendi’nin Bâyezid Cami’ndeki dersine devam etti.

H. 1298/M. 1880-1881’de Tâhir Efendi’nin vefâtı ile müneccimbaşılığa tayin olunan Osman Kâmil Efendi’den ruhsat alarak Safranbolu’ya döndü. Orada meskûn bulunan Gümüşhânevî Şeyh Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi hazretlerinin hulefâsından Bozacızâde Hacı Mehmed Efendi’den icâzet-i ilmiyye aldı. H. 1319/M. 1901 senesinde tekrar İstanbul’a giderek, Bâyezid’de bir dükkân açtı. Daha sonra Hâkkâklar Çarşısı’na taşıdığı dükkânında mushâf-ı şerîf, En‘âm-ı Şerîf, Delâ’ilü’l-hayrât ve sâire yazarak mâ’işetini temine çalıştı.

Ancak 1910 senesinde sağ eline isâbet eden bir rahatsızlık neticesinde işini lâyıkıyla yapamaz olunca, sol eliyle yazmağa başlayıp H. 1345/M. 1926-1927 senesine kadar 103 mushâf-ı şerîf, 3 Şifâ-i Şerîf ve müte’addid Delâ’ilü’l-hayrât yazdı. Bu tarihten sonra yazı yazamaz hâle gelince Koska civârında Yakub Ağa Cami’nin imâmlığına ta’yin edildi. Ancak yaşlılığı sebebiyle vazîfesini lâyıkıyla yerine getiremedi. H. 12 Muhârrem 1368/M. 14 Kasım 1948 tarihinde vefât etti. Eyüp Kabristânı’na defnedildi. Kır, uzunca sakallı, orta boylu, terbiyeli, çalışkan bir zât idi.

Hocaları

Hasan Rıza Efendi
Aklâm-ı Sitte
no image
Ahmed Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1280 / M. 1863-1864

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

1910 senesine kadar sağ eli ile gece gündüz yazı yazdı. Ama eline titreme geldi. Tedâvi edildiyse de fa’idesi olmadı. Birinin on, diğerinin yirmi cüzü yazılmış olan iki mushâfın ikmâli içün inâyet-i ilâhiyeye sığınarak sol eli ile yazmağa başlayub ikmâle müveffâk oldu. Hayatının sonuna kadar sol elile yazmağa devam etdi.  1345/1926-1927 senesine kadar 103 mushâf-ı şerîf, 3 şifâ ve müte’addid delâ’ilü’l-hayrat yazdı. Gözlüksüz yazardı. Tezhib de yapardı. Bunu bir üstâddan değil, kendi kendine öğrenmişdi. Fekat hattatların ileri gelenlerinden olmadığını meslekdaşları söylerdi. Son zemanlarında – ihtiyârlık ve rahatsızlık sebebile – yazıya devam edemedi. Koska civârında Ya’kub Ağa Cami’ imâmlığına ta’yin olundu. Lâyıkıyla vazife göremediğinden evinde oturdu. 12 Muhârrem 1368/14 Teşrin-i sânî/Kasım 1948’de vefât etdi. Eyüp Kabristanı’na defnedildi. Kır, uzunca sakallı, orta boylu, terbiyyeli, çalışkan bir zât idi.