Okçu Mehmed İzzet Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1306
M. 1888-1889
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Eyüp

Sanatkâr Hakkında

İstanbullu ise de nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Babasının vefâtında küçük yaşta olduğundan Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmış, burada tahsîl ve terbiye görmüştür. Bu esnâda Mustafa Râkım Efendi’nin ma’nevî evlâdı ve şâkirdi Mehmed Hâşim Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca zamanın nâmlı kemânkeşlerinden ders görerek, H. 1251/M. 1835-1836’de kabza almıştır.

Kabza aldıktan birkaç gün sonra 955.5 geze ok atarak, nâmına menzil taşı diktirmeğe muvaffâk olunca, iyi bir kemânkeşlerden olan Sultân Mahmud Hân-ı Sânî’nin dikkatini çekmiş ve husûsî mâ’iyetine alınmıştır. Son zamanlarında musâhibleri arasına katıldığı sultânın vefâtından sonra Sultan Abdülmecîd’in de hizmetinde bulunmuş, hatta bir müddet okçubaşılığını dahi yapmıştır.

Uzun müddet bu görevde kaldıktan sonra saraydan çerâğ edilmiş, bazı azâlık hizmetlerinde bulunduktan sonra Zabtiye Müşîri olmuştur. Bundan sonra daha başka görevlerde bulunmuşsa da, Sultan Abdülazîz’in cülûsundan sonra teka’üde sevkedilmiştir. Son zamanlarını Eyüp’teki sâhilhânesinde münzevî bir hâlde geçirdikten sonra, H. 1306/M. 1888-1889 senesi civârında vefât etmiştir. Eyüp’te Karyağdı Sokağı’nda medfûndur.   

Hocaları

no image
Mehmed Haşim Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Husûsî olarak ok ve yay imâli ile de meşgul olan Mehmed İzzet Efendi’nin, son zamanlarında fotoğraf san’atına da merak sardığı bilinmektedir. Ayrıca ilm-i kimyâya da vâkıf olduğu menkûl olup “Rûhî” mahlâsı ile yazdığı eş‘arı dahi bulunmaktadır.