Mehmed Tâhir Efendi

Cemâleddîn
Hattat
Ölüm Tarihi H. 1262
M. 1845-1846
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Eyüp, Kırkmerdiven

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Seyyid Ahmed Efendi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Tahsîli ve Mahmud Celâleddîn Efendi’ye ne zaman bağlandığı ve icâzet aldığı hakkında bir bilgi yoktur. Hâkkâkzâde hattı ile muhârrer Tezkîre-i Hattâtîn’de beyân edildiği üzere “celî yazıda üstâdına fâ’ik” olduğundan, şehzâdelik zamanında Sultan Abdülmecîd’e hüsn-i hat dersleri vermiş ve cülûsundan sonra da “mu‘allim-i hatt-ı sultânî” ünvânını elde ettiği gibi, Nur-ı Osmaniye Cami’nin hitabet hizmetine tayin edilmiştir. Bu hal üzere iken H. 1262/M. 1846'da vefat ederek, Eyüp’te, Kırkmerdiven mevki’nde Hâkim Kutbeddîn Mektebi civârına defnedilmiştir. Ancak bugün mezartaşı mevcut değildir.

Eserleri

Hocaları

Mahmud Celâleddîn Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Ahmed Tevfîk Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1264 / M. 1847-1848
no image
Hasan Râşid Efendi
Aklâm-ı Sitte
Sultan Abdülmecid
Aklâm-ı Sitte
H. 1259 / M. 1843-1844
no image
Mehmed Alî Sıdkî Efendi
Aklâm-ı Sitte
no image
Mehmed Sâlih Eyyûbî
Aklâm-ı Sitte
Seyyid Mahmud Cemâleddîn Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Türk hat san‘atı tarihinin en müstesna simâlarından biri olan Mahmud Celâleddîn Efendi’nin tilmiz-i hassı Mehmed Tâhir Efendi, hocasının mukallidi olarak üslûbunun devamına hizmet etmiş fevkalade kudretli bir hattattır. Buna mukabil temsîl ettiği üslûb Mustafa Râkım Efendi’ninki karşısında tutunamamış ve bir diğer mümessili olan Sultan Abdülmecîd zamanında, ona hurmeten bir müddet daha devam etmişse de, onun ölümünü müte‘akiben hat san‘atı tarihinde, ağırbaşlı karakteri ile dikkati çeken kuru bir dal olarak yerini almıştır. 

Hâlen Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan hilye-i sa’adeti gibi, nefis hattıyla muharrer nice âsârı müze ve özel koleksiyonları süsleyen Mehmed Tâhir Efendi’nin Galata’dan Kasımpaşa’ya açılan kapı yakınındaki Kapıüstü Mescidi’nin hutûtunu da yazmış olduğu menkûldür. Öte yandan İbnülemin’in Üsküdar Harem İskelesi’ndeki Defterdâr Cami’nin yazılarını ona mâletmesi doğru değildir. Zirâ o yazılar, caminin bânîsi olan Defterdâr Mehmed Tâhir Efendi’ye aittir. 

Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’ndeki H. 1257/M. 1841 ve özel koleksiyonda bulunan H. 1243/M. 1826 tarihli Kur’an-ı Kerîm’leri ile hatt-ı nesihteki kemâlini de ispât eylemiş olan Mehmed Tâhir Efendi’nin, Sultan Abdülmecîd’in ihsânıyla, son zamanlarında Hac vazîfesini ifâ eyleme şansı bulmuş olduğu nakledilmektedir. 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Bizim koleksiyonda sülüs ve celî birkaç yazısı vardır. Tamamıyla Mahmud Celâleddîn üslûbuna muvâfık olarak yazılmışdır. Nesih yazısını görmedim.