Hasan Râşid Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1273
M. 1856
Doğum Yeri Afyonkarahisar
Mezar Yeri İstanbul-Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı

Sanatkâr Hakkında

Karahisarlı Hasan Râşid Efendi, medrese tahsili için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ederek Ali Mısrî’den de aklam-ı sitte dersleri almaya başlamış, ancak icazet alamadan hocasının vefat etmesi üzerine Mahmud Celâleddîn Efendi’den devam etmiştir. Ondan icazet aldıktan sonra da tekemmül için şâkird-i hassı Mehmed Tâhir Efendi’ye devam ederek ondan da icâzet almıştır.

Hat ü Hattatan’da “âsâr-ı kitâbeti bî-şümârdır.” denilen Hasan Râşid Efendi, H. 3 Ramazan 1273/M. 1856-1857 senesinde vefât ederek, Üsküdar’da İnâdiye Mescidi civârına defnedildi.    

Hocaları

Mahmud Celâleddîn Efendi
Aklâm-ı Sitte
Mehmed Tâhir Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Bugün mevcut olmayan mezartaşına aşağıdaki kitabenin hakkedilmiş olduğunu Merâkid’den öğrenmekteyiz.

Şeyhü’l-hattâtîn Karahisarî el-Hac, Hâfız Hasanü’r-râşid Efendi aleyhi’r-rahme Sene 1273, fî 3 (Ramaza)n