Mehmed İlmî Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1255
M. 1839
Ölüm Tarihi H. 1342
M. 1923
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Hattat Alî Şükrî Efendi’nin oğlu olarak H. 12 Rebi’ü’l-âhir 1255/M. 26 Haziran 1839 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra Bâyezid Cami’ndeki derslere devam ederek Arapça ve Farsça öğrendi. Bazı küçük memuriyetlerin ardından H. 1291/M. 1874'de Zaptiye Nezâreti Teftîş Müdîriyeti Kalemi’nde çalışmağa başladı. Altı ay sonra İstanbul Emlâk Vergisi İdâresi’ne naklolunduktan bir müddet sonra Beşiktaş Dâ’iresi Tahsîl Şu’besi kâtib mu’avini oldu.

Daha sonra sırasıyla Tahsil Müdîriyeti Kalemi masraf mukayyidi, Mâliye Nezâreti Mülhâkat Muhâsebe Kalemi’nde mesârif kâtibi olup Tahrîr ve Vergi Tahsîl İdâresi Muhâsebe Kalemi’nde mümeyyiz-i sânî iken, Meşrûtiyet’in ilanından sonra, yaş haddinden tekaüde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken H. 9 Cemâziye’l-âhir 1342/M. 17 Ocak 1924 târihinde vefât etmiş ve Üsküdâr İhsâniye’de, Çiçekçi Kahvesi’nin karşısındaki kabristâna defnedilmiştir.

Eserleri

Akrabalar

İsmail Hakkı Altunbezer
Oğlu

Hocaları

no image
Alî Şükrî Efendi
Aklâm-ı Sitte
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Aklâm-ı Sitte
no image
Yasincizâde Seyyid Abdülvehhâb Efendi
Ta’lîk

Talebeleri

İsmail Hakkı Altunbezer
Aklâm-ı Sitte
Tahsin el-Hüseyni
Hüsn-i Hat

Ketebe.org İsmail Orman

Vefâtından sonra nâmına taş dikilmemiş, ancak oğlu Tuğrakeş İsmâ‘il Hakkî Altunbezer’in vefâtından sonra yanına gömülmesi üzerine Necmeddîn Okyay tarafından her ikisinin ismi ile doğum ve ölüm tarihlerini ihtivâ eden bir şâhide hazırlanmıştır. 

Sülüs ve nesihi evvelâ babasından yazmış ve bilâhare Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye devam ederek, senelerce kendisinden istifâde etmiş idi. Hocasının takdîr ve tevkîrine nâ’il olduğu ve hatta kalemlerini yontmağla şeref-yâb olduğu, oğlunun menkûlâtındandır. 

Hatt-ı ta’liki de Yasincizâde Abdülvehhâb Efendi’den yazıp icâzet aldığı bilinmekte olan Mehmed İlmî Efendi’nin, bu kalemdeki âsârına tesadüf edilmemiştir. Oğlu dışında bazı küberâ evlâdına yazı meşki verdiği menkûl olmakla beraber, Mehmed Tevfîk Efendi hâricindekilerin esâmîsi ma’lûm değildir.

16 Ocak 1888 tarihinde vefât eden ve adını verdiği semtteki cami’ine gömülen Altunîzâde İsmâ‘il Zühdî Paşa’nın mezartaşı kitâbesini celî sülüsle kaleme almış olan Mehmed İlmî Efendi’nin müze ve özel koleksiyonlarda da müte‘addid elvâh-ı nefîsesi bulunmakta olup Kazasker Efendi’nin şâkirdliğine bî-hakkın lâyık olduğuna delâlet etmektedirler. 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud kemal İnal

Sülüs ve nesihi evvelâ babasından ve bi’l-âhare Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den yazdığını ve Kazasker’in kalemlerini yontduğunu oğlu Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî – Altunbezer – Bey söyledi. Hattatlık babalarından miras değerli bir hattat idi.

 

Vaktile bir gün evime gelerek – Hutut-ı Meşâhir Mecmu’ası’na nümûne olmak üzere – bu eserde dercedilen yazıyı yazmışdı. Boyu kısaya yakın, zayıf, beyaz sakallı, gâyet terbiyyeli idi.