Mehmed Besim Vefâ'î Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1264
M. 1847-1848
Ölüm Tarihi H. 1335
M. 1916-1917
Doğum Yeri İstanbul-Fatih, Halıcılarköşkü
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Ta’lik hattatlarından Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’nin torunu ve Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’nde ser-defterî Mustafa Rüşdî Efendi’nin oğlu olarak H. 1264/M. 1848’de Halıcılarköşkü’nde Molla Şeref Mahallesi’nde doğdu. Sıbyân mektebini ve Fâtih Rüşdîsi’ni bitirdikten sonra H. 1292/M. 1875’de hulefâlıkla Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.

Muhtelif dâ’irelerde görev yaptıktan sonra Mülâzım Odası’na nakledildi. Bir müddet de Mâliye Nezâreti Evâmir Kalemi’ne devam ettikten sonra H. 1308/M. 1890’da Teşrifât Kalemi’nde nişân me’murluğuna ta’yin edildi. Bu görevde iken H. 1316/M. 1898’de  rütbe-i sânîye sınıf-ı sânîsi ve H. 1318/M. 1900’de dördüncü rütbeden Osmânî Nişanı ile ödüllendirildi. Teka’üde sevkedildikten bir müddet sonra, H. 1335/M. 1917’de Kandilli’deki evinde vefât etti.   

Akrabalar

Bâhir Özok
Oğlu
Seyyid Mehmed Bâhir Efendi
Dedesi

Hocaları

Seyyid Mehmed Bâhir Efendi
Ta’lîk
Sami Efendi
Celi Divani
Şevki Efendi
Hüsn-i Hat
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Bâhir Özok
Ta’lîk
H. 1325 / M. 1907-1908

Ketebe.org İsmail Orman

Dedesi Mehmed Bâhir Efendi’den ta’lik dersleri almış olan Mehmed Besim Vefâ’î Efendi, sülüs ve nesihi de Şevkî Efendi’den meşketmiştir, Dîvân-ı Hümâyûn’daki mesâ’îsi esnâsında da Sâmî Efendi’den dîvânî ve dîvânî celîsi ile tuğra öğrenmiştir. Ayrıca kemânkeşlikte da mâhir olduğu ve bunu da Sultan Ahmed Cami hatibi, erbâb-ı musikîden Hâşim Efendi’den öğrendiği bilinmektedir.