Bâhir Özok

Mehmed Bâhir Yesârî
Hattat
Doğum Tarihi H. 1308
M. 1890-1891
Ölüm Tarihi H. 1378
M. 1959
Doğum Yeri İstanbul-Kandilli
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nin hatt-ı ta’lik muallimi Mehmed Bâhir Efendi’nin torunu ve Bâb-ı Âlî Nişân Kalemi’nin mümeyyiz muavinlerinden Hacı Mehmed Besim Vefâ’î Efendi’nin oğlu olarak 1308 senesinde İstanbul, Kandilli’de doğdu. Oradaki Ser-hâlife Mustafa Efendi İbtidâî Mektebi’ni ve daha sonra Beylerbeyi Rüşdî Mektebi’ni bitirdikten sonra Mercân İdâdîsi’ne girdiyse de, üçüncü sınıfta iken, rahatsızlığı nedeniyle terketmek mecburiyetinde kaldı.

Bunun üzerine marangozluğa yönelerek, musıkî aletlerinin îmâli ile meşgul olmaya başladı. İbnülemin Mahmud Kemal İnal’a 976 ud yapmış olduğunu beyân etmiş olan Mehmed Bâhir Yesârî, Belediye’nin tramvay atölyesinde ince marangozlukla meşgul olup 30 seneye yakın hizmetten sonra emekliye ayrılmış ve 3 Mart 1959 tarihinde vefât etmiştir. 

Eserleri

Akrabalar

no image
Mehmed Besim Vefâ'î Efendi
Babası

Hocaları

no image
Mehmed Besim Vefâ'î Efendi
Ta’lîk
H. 1325 / M. 1907-1908
Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Mustafa Bekir Pekten
Ta’lîk
H. 1364-1365 / M. 1945

Ketebe.org İsmail Orman

Zamanın mümtâz ta’lik-nüvislerinden olan babasından meşk alarak H. 1325/M. 1907 senesinde icâzetine nâil olan Mehmed Bâhir Yesârî, Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik’den de aklâm-ı sittede dersleri almıştır. Özellikle ta'likte mâhir bir hattat olup ömrü boyunca yazı ile alâkasını kesmemiştir. Bununla birlikte âsârı nâdirdir. Aklâm-ı sitte ise daha ziyâde meşhur hattatların eserlerini taklîde çalıştığı görülür.

Öte yandan yine babasından öğrenmiş olduğu kemânkeşlik ve yay imâlinde de yegâne-i zaman olan Mehmed Bâhir Yesârî, okçuluğa olan muhâbbeti nedeniyle “Özok” soyadını almış olduğu gibi, Atatürk’ün emri üzerine Necmeddîn Okyay ve kardeşi İbrahim Özok ile birlikte Beyoğlu Halkevi bünyesinde Ok Spor Kurumu nâmıyla kurduğu okulda geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmaya ve canlandırmaya çalışmıştır.