Kürtzâde İbrahim Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1145
M. 1732-1733
Doğum Yeri Bursa
Mezar Yeri Bursa-Deveciler Mezarlığı

Sanatkâr Hakkında

Ulu Cami imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğdu. Tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak için İstanbul’a gitti. Sıbyan mektebi yıllarında babasından başladığı yazı meşkine, İstanbul'da Hâfız Osman’dan devam ederek icâzet aldı. Ayrıca Ağakapılı İsmâ‘il Efendi’den de bir hayli istifâde ile Şeyh Hamdullah Ekolü'nin inceliklerini öğrendi. 

Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra Bursa’ya dönerek Orhâniye Cami’nin hatibliğini elde etti. Babasının vefâtından sonra da Cami-i Kebîr’in imâmlığına nakledildi. Diğer zamanında Dârü’t-ta’lîm civârındaki hânesinde yazı ve talim-i hat meşgul olurdu. Bu hâl üzere iken H. 1145/M. 1733-1734 senesinde, vefât ederek, Deveciler Mezarlığı’nda, Şeyh Mehmed Efendi’nin yanına defnedildi. Devhâtü’l-küttâb’da H. 1139/M. 1727-1728 senesinde vefât ettiği söylenirse de, doğru değildir.

Akrabalar

no image
Kürt Mustafa Efendi
Babası

Hocaları

no image
Kürt Mustafa Efendi
Aklâm-ı Sitte
Hâfız Osman
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Bursevî Mehmed Efendi
Aklâm-ı Sitte
no image
Hâfız Mustafa Efendi
Aklâm-ı Sitte
no image
Abdullah Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Aklâm-ı sittenin kaffesinde ve celî sülüste kudretli bir hattat olan Kürtzâde İbrahim Efendi, eserleri ve tilmizleri ile Hâfız Osman ekolünün Bursa’da yaygınlaşmasına hizmet etmiştir. H. 1140/M. 1728-1729 tarihli Kur‘an-ı Kerîm’i görülmüş olan hattatın medrese tahsîli esnasında öğrendiği hurde ta’likde de mahâret sahibi olduğu ve bir hayli eser istinsâh ettiği menkûldür.