Hüseyin Hüsnî Efendi

Bursalı
Hattat
Ölüm Tarihi H. 1340-1350
M. 1921-1932
Doğum Yeri Bursa
Mezar Yeri Mısır-Kahire

Sanatkâr Hakkında

Bursalı olup eğitimini de orada tamamladı. Medrese tahsili için gittiği İstanbul’da Şefîk Bey’in şakirdlerinden Seyyid Mehmed Zihnî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek H. 1301/M. 1883-1884 senesinde icâzet aldı. Daha sonra tekemmül için Hasan Rızâ Efendi’den istifâde ettiği gibi, Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik ve Kâmil Akdik’den de dîvânî dersleri aldı.

Mezun olduktan sonra Bab-ı Ser-askeri’de muhtelif kitabet hizmetlerinde bulundu. İttihadçılar’ın zulmünden bıkarak 1914 yılında Kahire’ye göç etti. Vüzeraya dîvân katibliği yaparak geçimini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da talebeye hüsn-i hat meşkettirirdi. Bu hal üzere iken vefat etmişse de, tarihi malum değildir.

Hocaları

no image
Seyyid Mehmed Zihnî Efendi
Aklâm-ı Sitte
Hasan Rıza Efendi
Aklâm-ı Sitte
Hulusi Yazgan
Ta’lîk
Kâmil Akdik
Divani

Ketebe.org İsmail Orman

Türk tarzı yazının Mısır’da yerleşmesine büyük hizmet eden Hüseyin Hüsnî Efendi’nin Mustafa Guzlân, Şeyh Muhammed Abdurrahman, Seyyid İbrahim, Muhammed Garib gibi Mısır’ın önde gelen hattatlarına icazet verdiği bilinmektedir.