Hasan Sırrı Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1252
M. 1836-1837
Ölüm Tarihi H. 1325
M. 1907
Doğum Yeri İstanbul-Yeniköy
Mezar Yeri İstanbul-Yenikapı Mevlevihanesi Haziresi

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Süleymâniye müderrislerinden Beypazarlı Mehmed Emîn Efendi’nin oğlu olup H. 1252/M. 1836-1837 yılında Yeniköy’de doğdu. Oradaki ibtidâî mektebde okurken Kur’an’ı hıfzetdi. Yine oradaki Ra’ufî Dergâhı şeyhi Mehmed Emîn Efendi’den yazı meşkederek icâzet aldı. Musikî dersleri aldığı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den istifâde ile hüsn-i hatta maharet kazandı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ahkâm-ı Adliyye Nezâreti kâtiblerinden olarak senelerce devam etti. Daha sonra Meclis-i Ticâret İcrâ Dairesi’ne nakledildi ve icrâ memurluğuna kadar yükseldi. Sağlık sorunları nedeniyle emekliye sevkedildikten birkaç sene sonra 1325 yılının Şa’bân(Eylül-1907) ayında vefât etti. Rumelihisarı Kabristanı’nda medfun bulunan annesinin ve kızının yanına defnolundu. Naaşı daha sonra Yenikapı Mevlevîhânesi kabristanına nakledilmiştir.    

Eserleri

Hocaları

Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Hüsn-i Hat

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

27 Şa’bân 1325[5 Ekim 1907] tarihli İkdâm Gazetesi’ne yazılan fıkra:

San’at-ı celîle-i hattatînde nâzir-i İmâd ve musikîde üstâd-ı farâb-i nihâd olan Kādıasker Mustafa İzzet Efendi’nin şâkird-i ma’rifeti, musikî-i Osmânî’de ma’lûmâtı vasıtası ile müştehir Yeniköylü Hâfız Hasan Efendi bir müddetden beri mübtelâ olduğu hastelikden müte’essiren irtihâl-i na’im eylemiş ve Rumelihisarı’nda makbere-i mahsusâsında vedi’â-i gufrân-ı ilâhi kılınmışdır. Merhûm, musikî-i Osmânî’mize pek güzel eserler bırakmış esâtizeden olmağla beraber hattatlıkda dahi birçok nevâdir vücûde getirmişdir.

Oğlunun ifâdesine göre, Mevlâna Celâleddîn-i Rumî(KS)’nın kabir sandukası üstündeki puşîdeyi 1312[1894-1895]’de yazmışdır. 48 – büyük ve küçük – hilye-i se’adet ve hayli sülüs ve nesih kıt’a ve levhâ tahrir etmişdir. Bir kıt’asını Gazanfer Ağa Müzesi’nde görmüşdüm ki, güzel sülüs ve nesih yazanlardan olduğuna şehâdet eder.    

Ketebe.org İsmail Orman

Karaca sakallı, esmer, orta boylu ve Mevlevî Târikatı’nın müntesiblerinden olup Sünbül Efendi Dergâhı’nda bir müddet zâkirbaşı vekili olduğu bilinmektedir. Nitekim musıkideki şöhreti hattının üstündedir. Güzel ilâhî ve durak okuduğu musikîde bir hayli talebesi olduğu nakledilmektedir. Süleymaniye Kütüphânesi’nde bulunan H. 1309 tarihli levhâsı(Demirbaş no: 514), sülüste mahir bir hattat olduğuna işaret etmektedir.