Hâfız Vahdetî

Abdülahad
Hattat
Doğum Tarihi H. 1248
M. 1832-1833
Ölüm Tarihi H. 1313
M. 1896
Doğum Yeri Burdur
Mezar Yeri İstanbul-Merkez Efendi Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Abdülhâfız nâmında bir zâtın oğlu olarak Burdur’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra H. 1265/M. 1849'da İstanbul’a giderek Enderûn-ı Hümâyûn Hazîne Odası’na girdi. H. 1277/M. 1860/1861'de Hırka-i Sa’adet Dâ’iresi imâmlığına terfi etti. H. 12 Rebi’ü’l-âhir 1284/M. 13 Ağustos 1867 tarihinde tâbûr kâtibi rütbesi ile Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şâhâne Matba’ası’nın hattatlığı ile saraydan ayrıldı. Daha sonra ilâve olarak Unkapanı Mekteb-i Rüşdîsi’nin sülüs muallimliği de kendisine verildi. Ancak son zamanlarında hastalığı sebebiyle görevlerini terketmek mecburiyetinde kaldı. Vefâtından sonra Merkez Efendi Kabristanı’na defnedildi. İlk hat derslerini Burdur’daki eğitimi esnâsında alan Abdülahad Vahdetî Bey, İstanbul’a gittikten sonra Abdullah Zühdî Efendi’den aklâm-ı sitte ve celî sülüs meşkederek icâzet almıştır.

Eserleri

Hocaları

Abdullah Zühdî Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Mustafa İhsân Bey
Aklâm-ı Sitte
Nazif Bey
Aklâm-ı Sitte
H. 1278 / M. 1861-1862

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

Sülüsle muhârrer kabir kitâbesi şöyledir:

Hüve’l-bâkî Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye-i Şâhâne hattatı ve Unkapanı Mekteb-i Rüşdîsi sülüs mu’allimi Asâkir-i Şâhâne ka’im-mekamlarından Hâfız Abdü’l-ahad Vahdetî Bey merhûmun rûhu içün Fâtihâ. Sene 1313 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

Abdullah Zühdî Efendi’den sülüs, nesih ve celî meşketdi. Hattat ünvânına lâyık olduğunu isbat edecek sûretde güzel yazılar yazdı. Büyük ve küçük kıt’ada müte’addid mushâf-ı şerîf tahririne müveffak oldu. Bunların biri Harem-i Şerîf-i Nebevî’de, diğeri Yıldız’da Hamidiyye Cami’ndedir. Şifâ, Buhârî, delâ’ilü’l-hayrât, evrâd, Mesnevî, hilye-i se’adet, kıt’alar ve levhâlar yazdı.

Hırka-i Se’adet imâmı iken 1280[1863-1864]’de yazdığı hilye-i nefîseyi, Eyüp Sultan Cami’ kayyımlarından Alî Cemâl Efendi’nin evindeki levhâlar arasında gördüm. Hakîkaten güzel yazmışdır.

Ketebe.org İsmail Orman

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde nesihle istinsâh ettiği Alî Hâdî Efendi’nin Kitâb-ı Makbûl der Hâl-i Huyûl adlı atların ahvâline dâir eseri(Revan. 901), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde de du‘a mecmu'ası(A. 5731) bulunmaktadır.