Ebûbekir Nâsih Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1229
M. 1813-1814
Ölüm Tarihi H. 1303
M. 1885
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Ramazan Efendi Cami Haziresi

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Ebûbekir Efendi'nin oğlu olarak H. 1229/M. 1814 senesinde İstanbul’da doğdu. H. 1245//M. 1830’da, henüz 16 yaşında olduğu hâlde Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne hulefâ oldu. Kalemin usûlü mûcibince “Nâsih” mahlâsı verildi. H. 1250/M. 1834-1835'te defterci yamağı olup ilâve olarak kalemin hat muallimliği de kendisine verildi. H. 1258/M. 1842'de Mühimme Odası’na nakledilerek Sûrre-i Hümâyûn’la Hicâz’a gönderilmesi adet olan nâme-i hümâyûnun tahrîrine memur edildi. Mütemâyiz rütbesine hâiz ve üçüncü rütbeden Mecîdî nişânına sahip iken H. 13 Rebi’ü’l-evvel 1303/M. 20 Aralık 1885 tarihinde 75 yaşında iken vefât etti. Koca Mustafa Paşa’da Ramazân Efendi Dergâhı hazîresinde medfundur.

Eserleri

Akrabalar

Rif'at Efendi
Oğlu

Hocaları

no image
Ebûbekir Mümtâz Efendi
Divani
no image
İbrahim Rüşdî Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Sami Efendi
Divani
Mehmed Şevket Vahdetî Efendi
Divani
no image
Rif'at Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Beyaz sakallı, zayıf ve orta boylu olarak tasvir edilen Ebûbekir Nâsih Efendi’nin sülüs ve nesihi, babasının çalışması için arkasına vurduğu büyük kapı anahtarının “teşvîki” ile evvelâ İbrahim Rüşdî Efendi’den öğrenmiş, daha sonra zamanın mümtâz hattatlarından istifâde etmiştir. Asıl mâhir olduğu rık'a ve dîvânîdeki üstâdı ise Dîvân-ı Hümâyûn’un kıdemli kâtiblerindenından ebû-Bekir Mümtâz Efendi’dir. 

Sadrazâm Mustafa Reşîd Paşa Türbesi’nin hâricindeki yazıları yazmış olan Ebûbekir Nâsih Efendi’nin, Dîvân-ı Hümâyûn’dan öğrencisi olan Sâmî Efendi tarafından yazılan mezartaşı kitâbesinin metni şöyledir: 

Hüve’l-hâllâkü’l-bâkî 

Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Odası kudemây-ı mütehayyizlerinden ve beher sene cânib-i Hicâz’a nâme-i hümâyûn tahrîrine me’mûr buyrulan ve hutut-ı mütenevvi’a hocası el-Hac ebû-Bekir Nâsıh Efendi’nin rûhu içün Fâtihâ. sene 1303, fî 13 Rebi’ü’l-evvel.

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

O devirlerde dîvân-ı hoş-nüvisân olan Dîvân-ı Hümâyûn Da’iresi’nde “hoca” ünvânını elde etmesi ve hutut-ı mütenevvi’a ta’limine me’mur edilmesi, yazıda hâ’iz-i kemâl olduğunun delilidir. En ziyâde hatt-ı dîvânîde mehâret göstermişdir. Sadr-ı esbâk Mustafa Reşîd Paşa Türbesi’nin hâricindeki yazılar onundur. Oğlu Hacı Rif’at Efendi de hattatdır.