Çarşambalızade Mehmed Sa’id Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1291
M. 1874
Doğum Yeri İstanbul-Çarşamba
Mezar Yeri İstanbul-Karacaahmet Mezarlığı

Sanatkâr Hakkında

Hacı Mehmed Sâlih Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’un Çarşamba semtinde doğdu. Ömrü boyunca orada ikamet ettiğinden “Çarşambalızâde” nâmı ile anıldı. Tahsilini tamamladıktan sonra müderris olup H. 1259/M. 1843’de Kudüs Mollası olarak ilmiye sınıfına naklolundu. Daha sonra Mısır Mollası olup H. 1268/M. 1852’de Mekke Pâyesi'ni elde etti. Ertesi sene Mekke Mollası, H. 1272/M. 1856’da Ticâret Müftîsi olup H. 1274M. 1857-1858’de İstanbul Pâyesi'ne nâ’il oldu. H. 1276/M. 1859’da Evkāf Müfettişi oldu. H. 1283/M. 1866’da Anadolu Kazaskerliği Pâyesi'ni elde etti. H. 1288/M. 1872’de bilfiil Anadolu Kazaskeri olup ardından Rumeli Kazaskerliği Pâyesi'ni elde etti. H. 3 Şevval 1291/M. 3 Aralık 1874 tarihine müsadif bir Çarşamba günü, Çarşamba’daki hânesinde vefât etti. Üsküdar’da Seyyid Ahmed Deresi’nde babasının yanına defnolundu.

Hocaları

no image
Ahmed Reşîd Efendi
Ta’lîk
Ta’lîk

Talebeleri

Çarşambalı Ârif Bey
Ta’lîk

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Nazım ile de meşgûl olduğu, Şeyhü’l-islâm Sa’deddîn Efendi’nin oğlu Reşâd Bey’in mecmu’asındaki hezl-âmiz birkaç menzumesinden ve Fatin’in ifâdesinden anlaşıldı. Fatin, tezkîresinde “Bir mikdar eş’arı vardır.” diyerek şu gazelini yazmışdır:

Aldatub lâf ü güzâfiyne inandırdı beni

Va’de-i vasl ile hayli oyalandırdı beni

Rûh-ı huykerdesini lâleye benzetmiş idim

Ânda yok bûy-i yefâ deyu utandırdı beni

Celb-i hûbâna sebebdir diyerek pîr-i mügân

Âl ile bâde-i gül renge boyandırdı beni

Kāle-i vaslı alub verdi nükûd-ı aşkı

Hâcegîzâde dolab ile dolandırdı beni

Pota-i aşk u mehâbbetde Sa’idâ dilber

Yan molla gibi kāl eyledi yandırdı beni