Alî Haydar Bey

Melek Paşa Hafîdi
Hattat
Doğum Tarihi H. 1217
M. 1802-1803
Ölüm Tarihi H. 1287
M. 1870
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Beşiktaş, Yahya Efendi Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Melek Mehmed Paşazâde Abdülkadir Bey’in oğlu olarak H. 1217/M. 1802’de İstanbul'da doğdu. Dedesine nisbetle “Melek Paşa hafîdi” nâmı ile anılır. İyi bir eğitimin yanında Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den ta'lik meşkederek, H. 1238/M. 1823 yılında icâzet aldı. Eğitimini tamamladıktan müderris olup Şevval-1259/Kasım-1843’te müddetini tamamlayınca Galata Kadısı olarak ilmiye sınıfına geçti. Sonra Filibe Mollası olup H. 1271/M. 1855’da Mekke ve H. 1279/M. 1863’de İstanbul pâyesini elde etti. H. 1 Şevval 1284/M. 26 Ocak 1868 tarihinde İstanbul Kadılığı'na tayin edildi. Bu görevde iken H. 28 Rebi’ü’l-evvel 1287/M. 28 Haziran 1870’de vefât etti. Yahyâ Efendi Mezarlığı'nda gömülüdür.

Eserleri

Hocaları

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi
Ta’lîk
H. 1238 / M. 1822-1823

Talebeleri

Çarşambalı Ârif Bey
Ta’lîk
Sami Efendi
Celi Talik
Şefik Bey
Ta’lîk
no image
Seyyid İsmail Zühdî
Ta’lîk
H. 1269 / M. 1852-1853

Ketebe.org İsmail Orman

Bayezid Cami'nde, celi ta'likle yazdığı H. 1282/M. 1865-1866 tarihli levhası vardır. İcâzetnâme almak için yazdığı kıt'a da Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir.(G.Y. 321) 

En önemli şâkirdi Sâmî Efendi tarafından yazılan mezartaşı kitâbesinin metni şöyledir:

Vâsıl-ı rahmet-i Hakk sadr-ı esbâk Melek Mehmed Paşazâde Abdülkadir Beyefendi’nin necl-i mükerremi ve esbâk Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye kadısı reisü’l-hattâtîn Alî Haydar Beyefendi rûhiyçün el-Fâtihâ, 1287

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

3 Rebi’ü’l-âhir 1287[3 Temmuz 1870] tarihli Terâkki Gazetesi’nde vefâtı şu sûretle ilân olunmuşdur:

Hattat-ı benâm ve hatt-ı ta’likde İmâd-ı Rûm olmakla meşhur-ı en’âm olan dârü’l-hilâfeti’l-âliyye kadısı sâbık Melek Mehmed Paşa hafîdi Alî Haydar Bey Efendi, şehr-i sâbıkın 28. salı günü hulûl-i eceli mev’ud ile irtihâl-i sarây-ı beka eylemişdir. Merhûm-ı mûmâ-ileyh, sahîhân hıtta-i Rûm’da Imâd’a fa’ik âsâr-ı hüsn-i hac ile sahife-i âlemde ibka-yı nâm etmiş hüner-verân-ı asrdan idüğünden vefâtı bâ’isi esef-i kadr-şinâsân olmuşdur. Rahmetullahi-aleyh

Ketebe.org İsmail Orman

Ali Haydar Bey'in Taşa Mahkuk Eserleri

Eğrikapı, Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Mektebi, Celi Ta'lik İnşa Kitabesi, H. 1260/M. 1844

Dolmabahçe, Büyük Mecidiye Cami, İnşa Kitabesi,

Ortaköy, Küçük Mecidiye Cami, İnşa Kitabesi,

Selîmiye Kışlası, İnşa Kitabesi,

Kabataş Rıhtımı, İnşâ Kitâbesi,

Aziz Mahmud Hüdâ’î Cami, Mihrap âyeti

Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Tamir Kitabesi

Taksim, Rızâ Bey Çeşmesi, İnşa Kitabesi, H. 1249  

Mesnevîhâne Mescidi, İnşâ Kitâbesi, H. 1280

Zeynep Sultan Cami Haziresi, Babası Abdülkadir Bey'in Mezartaşı Kitabesi,  

Fatih Cami Haziresi, Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin Mezartaşı Kitâbesi,