Ahmed Re'fet Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1290
M. 1873-1874
Ölüm Tarihi H. 1369
M. 1949
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Zeytinburnu, Merkez Efendi Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Harbiye Nezâreti mümeyyizlerinden Cemîl Bey’in oğlu olarak H. 1290/M. 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Ahmed Re'fet'tir. İbtidâî tahsilden sonra Menşe-i Küttâb-ı Askerî’ye devam edip mezun olduktan sonra babası gibi Bâb-ı Seraskerî ketebesine dahil oldu. Senelerce hizmette bulunup kalemin mümeyyizliğine terfi’ etmiş iken yaş haddinden emekliye sevkedilince mekteblerde yazı muallimliği yapmaya başladı.

Ancak, harf inkılâbından sonra bunlara devam etme şansı kalmayınca, deyim yerindeyse yazıya küserek, Haseki’de Bostanhamamı civârında satın aldığı hânenin bahçesinde meyve ve sebze yetiştirmeye başladı. Bu hâl üzere iken prostattan muzdarib olup şifâ için Cerrâhpaşa Hastehânesi’nde ameliyâta alındıysa da, H. 12 Muhârrem 1369/M. 4 Kasım 1949’da hastahânede vefât etti. Merkez Efendi Kabristanı’nda medfun bulunan babasının lahdine defnedildi.

Eserleri

Hocaları

Sami Efendi
Celi Sülüs

Talebeleri

Mehmed Şevket Pektaş
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Sülüs, nesih ve reyhânî aklâmını gençlik yıllarında Bakkal Ârif Efendi’den, sülüs celîsini de Sâmî Efendi’den meşkederek, her ikisinin de icâzetine nâ’il olmuş idi. Nitekim Bakkal Ârif Efendi’den icâzet almak için yazdığı hilye-i şerifi hâlen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ndedir. Ayrıca hatt-ı ta’like de vukufu olmakla beraber, diğer aklâmda ibrâz eylediği kudretin bir hayli uzağındadır.

Hatt-ı nesihteki kudretine delâlet eden altı mushâf-ı şerîf yazmış olduğu menkul ise de, nüshasına henüz tesadüf edilememiştir. Bilhassa celî sülüste mâhir bir hattat olan Re’fet Efendi’nin Davud Paşa, Hekimoğlu Alî Paşa, Koca Mustafa Paşa, İbrahim Paşa, Haseki, Hacı Hamza, Hacı Evhâdeddîn camileri ile müze ve koleksiyonlarda bir hayli elvâhı mevcuttur. Ayrıca Atik Alî Paşa ve Şişli camileri ile Bursa’daki Ulu Cami’de de sülüs ve nesih levhâları vardır. Ayrıca sülüs ve nesihle müte’addid murakka’ yazmış olup bazıları Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ne teberru’ edilmiştir. 

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar İbnülemin Mahmud kemal İnal

Evvelce evi, en değerli hattatların elvâh-ı bedi’âsı ile yazı müzesi hâlinde iken bi’l-âhare hepsini elden çıkarmağa mecbur olarak bizim gibi kıymet-şinâsları pek ziyâde mükedder eden Muhyiddîn Bey’de de hilyeleri ve güzel sülüs yazıları görülmüşdü.

 

Sokaklarda tesâdüf etdikçe merhûmla görüşürdük. Bir prensesin konağının içindeki merdivenin yukarısına ta’lik ile ve yaldızla yazdığı beyitlere bakdıkça ta’likde pek mâhir olmadığına hükmederdim. Hayatında bundan başka yazısını görmediğim içün diğer yazılardaki kudretinin derecesini bilmezdim. Vefâtından sonra gördüğüm sülüs, nesih ve celî yazıları değerli bir hattat olduğunu isbat etdi. Hakîkāte evvelce vâkıf olub da kudret-i kalemiyyesi ile mütenâsib sûretde ri’âyetde bulunmadığıma ve terceme-i hâline ve eserlerine ait mufassal ma’lûmât almadığıma te’essüf etmekdeyim.

 

Kendinden yazı yazan Nûrullah Pertev Bey diyor ki:

 

Âsabı çok zayıf, bir sa’ati bir sa’atine uymaz idi. Merdüm-güriz idi. Evâhir-i ömründe Haseki - Bostanhamamı civârında geniş bağçeli bir hâne edinmişdi. Orada otururdu ve meyve ve sebze yetişdirmekle meşgûl olurdu.