Ahmed Râkım Efendi

Küçük Râkım
Hattat
Ölüm Tarihi H. 1282-1283
M. 1865-1867
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Fatih, Şeyh Vefa Tekkesi Haziresi

Sanatkâr Hakkında

Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Aklâm-ı sitteyi Mehmed Hâşim Efendi’den meşkederek, “mârifetlerin en şereflisi ve latîflerin en latîfi olan hüsn-i hattı, dünya ve âhiretde zevâl bulmaz muhteşem bir ma’rifet usûlüyle tezyîn ettiği” için H. 1256/M. 1840'ta icâzet almıştır. Hüsn-i hatta gösterdiği kudrete istinâden hocasının delâletiyle Darbhâne-i Âmire’de hocası ile teşrîk-i mesâ’îde bulunarak tuğra tertîbini de öğrenmişti. 

Ancak hocasının vefâtından sonra, muhtemelen matba’adan uzaklaştırılmış ve mekâtib-i rüşdiyede hüsn-i hat mu’allimliği yapmaya başlamış, ayrıca bazı matbaaların hattatlığını da der-uhde eylemiştir. Nitekim bu eyyâmda kaleme almış olduğu bir Delâ'ilü’l-hayrât'ı ile muhtelif meşk murakka’ları da taşbasma olarak tab’edilmiştir. H. 1282 veyâ 1283 (M. 1865-1867) yılında vefât edip Şeyh Vefâ Cami’ne gömüldüğü mervî olmakla beraber mezartaşı mevcut değildir.

Eserleri

Hocaları

no image
Mehmed Haşim Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1256 / M. 1840-1841

Talebeleri

no image
Mehmed Emîn Şevket Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Türk hattatları meyânında daha ziyâde Mustafa Râkım’ın mukallidi olarak tanınmış olan Küçük Râkım’ın, isim benzerliği nedeniyle kimi yazılarının tarihleri değiştirilerek ona mâledilmiş olduğundan âsârı hakkında da etraflı ma’lûmât bulunmamaktadır. Beş Şifâ-i Şerîf ve bir hayli Delâ’ilü’l-hayrat yazdığını, Nurullah Pertev’den naklen İbnülemin beyân etmektedir. Ayrıca bir Kur’an-ı Kerîm’i de Sultan Mahmud Türbesi’ne vakfedilmiştir. Hırka-i Şerîf Cami’nin güneydeki avlu kapısının bâlâsındaki H. 1267/M. 1851 tarihli besmelesi ise celî sülüsteki kudretine delâlet eder.