Abdülkadir Kadrî Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1292
M. 1875-1876
Ölüm Tarihi H. 1361
M. 1942
Doğum Yeri Rusçuk
Mezar Yeri İstanbul-Karacaahmet Mezarlığı

Sanatkâr Hakkında

Hamdî Efendi’nin oğlu olarak Rusçuk’da doğmuş, 93 Harbi'nde beldesi işgâle uğrayınca, dört yaşında iken babası ile birlikte İstanbul’a göçerek, Üsküdar’da Kızlarağası Mahâllesi’ne yerleşmiştir. Oradaki Karakadı İbtidâî Mektebi’nde okurken, Kaymak Mustafa Paşa Cami imâmı Nazîf Efendi’den Kur‘an-ı Kerîm’i hıfzetmiş, aşere ve takrîb dersleri almıştır. Bir müddet devam ettiği Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nde, Hasan Tal‘at Bey’den rık‘a ve dîvânî, Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesih, Sâmî Efendi’den de ta’lik meşketmiş ve her birinden ayrı ayrı icâzet almıştır. İcâzetini aldıktan sonra bir müddet Evkaf Matbaası’nın hattatlığında bulunmuş ve daha sonra Medresetü’l-hattâtîn’in arkasında bir dükkân açarak yazı işleri ile uğraşmıştır. Mezûn olduğu ibtidai mektebe hoca olduktan sonra dükkanını kapatan Abdülkadir Kadrî Efendi, Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nde de hüsn-i muallimliği yapmıştır. Bu esnâda Konyalı Hoca Vehbî Efendi’den medrese derslerini okumuş ve mücâz olduktan sonra da Kadıköy’deki Osmân Ağa Cami’nin imâmet ve hitâbet hizmetine tayin edilmiştir. H. 23 Ramazân 1361/M. 4 Ekim 1942 tarihinde vefât etmiş ve Üsküdar’da, Karacaahmet mezarlığı'na defnedilmiştir.

Hocaları

Sami Efendi
Ta’lîk
H. 1323 / M. 1905

Talebeleri

Hatib Ömer Vasfi Efendi
Aklâm-ı Sitte
İsmail (Ismayıl) Hakkı Baltacıoğlu
Aklâm-ı Sitte

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

Üsküdar’da Özbekler Dergâhı şeyhi – hezâr-fen nâmı ile yâd edilen – Edhem Efendi’den ebru yapmayı ve Okçubaşı Seyfeddîn Bey’den kemankeşliği öğrendi. Ok yapmakda ve yay kemiklemekde mehâret kesbetdi. Gâyet iyi güreş ederdi.

 

Kalmamış yapmadığı Kadrî’nin

Kalsa elbetde yapardı bî-şek

dense lâyıkdır.

Âhir-i ömründe meflûc oldu. 23 Remezân 1361[4 Teşrin-i Evvel-2 Ekim 1942]’de vefât etdi. Üsküdar’da Harmanlık’da kamus mütercimi Âsım Efendi’nin civârına defnedildi. Müttekî ve hâlim bir zât idi.