Sultân Mustafâ Hân-ı Sânî

Hattat
Şeyh Hamdullah Aklâm-ı Sitte Ekolü

Eserleri

Hocaları

Hocazade Mehmed Enveri
Aklâm-ı Sitte
Hâfız Osman
Aklâm-ı Sitte

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Mustafâ Hân-ı Sânî’dir ki, iki Sultân Ahmed’in miyânındadır. Ammileri Ahmed Hân sarây-ı cinâna revâne oldukta yirmi üç yaşında “Cülûsı oldı Sultân Mustafâ’nın bin yüz altıda.” Dokuz sene mürurunda hal’ olunup o kederle çend mâh mürûrunda rıhlet ve cedleri türbesinde pederi yanında defnolundu. Hüsn-i hattı Hâcezâde Mehmed Efendi, ba’dehu Hafız Osman Efendi’den dahi istifâza-i dekâyık-ı hat eylemiştir ki, her cârni’-i selâtînde olan âvî-zeleri şâhiddir. Hattâ Ayasofya-i Kebîr’de olan levhanın biri tevki’ besmele olup yek-kalem yazdığı levhanın üzerinde ta’lîk olunan kalemden ma’lûm idi. Veled-i emcedi Mahmûd Hân’a nevbet-i saltanat reşide oldukta, câmi’-i şerifi ta’mîr-i külli buyurup o dağdağada kalemi zâyi’ olmuştur. Hâfız Osmân Efendi’ye niçe kerre huzûrlarında ihrâm vaz’ olunup hokkalarını ahz ve tahrîrlerini ziyâret buyurmuşlardır.