Sofu Mehmed Hamdi Efendi

Hamdi Çavuş
Hattat
Ölüm Tarihi H. 1350-1360
M. 1931-1942
Doğum Yeri Kastamonu
Mezar Yeri Ankara-Kayaş

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Kastamonulu olup küçük yaşta İstanbul’a göçerek Fatih’e yerleşti. Târikat terbiyesi almak üzere Şeyh Nûrî Efendi’ye bağlandığı esnada hüsn-i hatta merak sararak Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesih, Sâmî Efendi’den de celî sülüs dersleri aldı. Ta’liki ise Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi’den öğrendi. Askerlik hizmetinden çavuş olarak yaptığından “Hamdî Çavuş” nâmı ile anılmaya başlandı.
Bir müddet Ziraat Bankası’nda görev yaptıysa da, “banka me’murlarının ma’aşı, fâ’izden istihsâl olunan paradan veriliyor, fâ’iz yemek câ’iz değildir.” diyerek, daha sonra istifa etti. Uzun müddet Beyazıt’taki Kâğıdçılar Çarşısı’nın arkasında arzuhâlcilik yaptıktan sonra Nazîf Bey’in kefâletiyle Erkân-ı Harbiyye Dâiresi’ne girdi. Harb-i Umûmî esnâsında evrâk-ı nakdiyenin yazılarını yazmak üzere Almanya’ya gönderildi.
Aldığı târikat terbiyesi gereği gâyet sûfî ve mutaassıb olduğu hâlde, Almanya’da serkeşâne bir yaşama alışan Hamdî Çavuş’un, İstanbul’a döndükten sonra ıslâh-ı hâle gayret ettiği menkûldür. Mütâreke esnâsında Kuvvây-ı Milliye’ye katıldığı, Cumhuriyet’in ilanından sonra da Kayaş’a yerleşerek köy cami’nde imâmlık yapmağa başladığı ve orada vefât ettiği bilinmekteyse de, tarihi malûm değildir. 

Eserleri

Hocaları

Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi
Ta’lîk
Sami Efendi
Celi Sülüs