Şeyh Abdüllatîf Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1191
M. 1777-1778
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Şeyh Ümmî Kemâl Efendi'nin neslinden ve Halvetî şeyhlerinden Mehmed Nasûhî Efendi’nin hulefâsından Kız Ahmed Efendi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Tasavvuf terbiyesi altında tahsil gördü. Bu esnada eniştesi Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi'den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Babasının vefâtında uhdesinde bulunan imâmlık ve şeyhlik görevlerini üstlenen Abdüllatif Efendi, 1191 senesinin Mi’rac Gecesi’nde vefât etti.

Hocaları

Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi
Aklâm-ı Sitte
Seyyid İsmail Sa’id Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

Abdülkadir Şükrî Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1172 / M. 1758-1759
no image
Ebûbekir Vâhid Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1162 / M. 1748-1749
Mahmud Celâleddîn Efendi
Aklâm-ı Sitte

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Pederi ehlullâhtan Şeyh-i âgâh Kız Ahmed Efendi nâm pîr-i münîr Şeyh Mehmed-i Nasûhi’nin halîfe-i be-nâm ve İstanbul’da Seyyid Halîfe Mescidi’nin imâmı idi. Silsile-i nesebleri pederlerinin ammileri İsmâ’îş bin Sâlih tercemesinde tashîh ü tavzih olundu. Kendileri sülüs ü neshi Mi’mâr Acem Tekkesi Şeyhi Seyyid İsmâ’îl-i Sa’îd Efendi’den yazıp vaktâ ebü’l-fezâyil ve’l-merâsim, nâmdaş-ı Ebü’l-Kâsım Hâce Mehmed Râsim Efendi sâhib-i tercemenin pederine dâmâd oldukta bunlardan telemmüz ve izn-i vaz’-ı kelime-i ketebe ile telezzüz eyledi. Vâlid-i mâcidleri “halvet-i adn” (1160) târihinde intikâl-i me’vâ eyledikte “Bu tekye-gehte kâni’-i rızk-ı mukadder ol” pendine bend olup câ-nişîn-i tarikaderi ve mihrâb-güzîn-i imâmetleri dahi olmuştur. Vaktimizde uhuvvet mertebeleri ünsiyyet ve taraf-ı hâtıranıza ri’âyet-i peder-mânend üzere hareket eden ehl-i ma’rifettendir. “İ’tikâf-ı hattât” (1191) târihi leyle-i mi’râcında sâ’id-i mi’râc-ı beka ve câhid-i neyl-i lika olmuştur.