Şerîfe Fatma Mevhibe Hanım

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1290-1300
M. 1873-1883
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Şerîfe Fatma Mevhibe Hanım, üç def’a Hazine-i Hassa Nazırı olup Şeyhü’l-harem iken 1870’de vefat eden Seyyid Mehmed Hasib Paşa’nın kızıdır. Babası sayesinde hem-cinslerine nasib olmayan iyi bir eğitim aldı. Bu eyyamda Hakkakzade Mustafa Hilmi Efendi’den sülüs ve nesih dersleri alarak, H. 1266/M. 1850 senesinde icâzet aldı. Tarihsiz bir hilye-i sa’adetinden, sülüs ve nesihde merdâne bir ele sahib olduğu anlaşılan Şerîfe Fatma Mevhibe Hanım’ın hayatı hakkında, ne yazıkki herhangi bir ma’lumata ulaşmak kabil olmamıştır.

Hocaları

Hâkkakzâde Mustafa Hilmî Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1266 / M. 1849-1850