Mustafa Mostarî

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1162
M. 1748-1749
Doğum Yeri Makedonya-Mostar
Mezar Yeri İstanbul-Topkapı

Sanatkâr Hakkında

İbrahim Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Mostar’da doğdu. İptidâi tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsili almak üzere İstanbul’a gitti. Burada Hâfız Hasan Efendi’nin dâiresine dâhil olarak, kendisinden hayli müddet istifâde etti. Ayrıca hemşehrisi Teberdâr Mehmed Paşa’dan himâye gördüğü gibi, akrabasından dahi oldu. Bu sâyede Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi ve Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi gibi ulemâ-yı kirâmın sohbetlerine devam etti.

Şeyh Seyyid Nureddîn Efendi’ye intisâb ederek müstâhlef olan Mustafa Mostarî, hüsn-i hat tahsilini de Hâfız Osman’dan tamamlayarak icâzet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra uygun bir müderrislik elde etmeye muvaffak olamayınca, ticâretle meşgûl olmaya başlayıp bu hâl üzere iken H. 1162/M. 1749’da vefât etti. Topkapı hâricinde medfundur.   

Hocaları

Hâfız Osman
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
İbrahim Tâhir Ağa
Aklâm-ı Sitte

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattatin

Mostarî’dir. İstanbul’da emîn-i şa’îr Hâfız Hasan Efendi nâm kimesnenin ile’l-vefât hidmetinde olduğu eyyâmda Hâfız Osmân Efendi’den hüsn-i hatt-ı sülüs ü neshi tahsil eylemiştir. Ba’de zamânin Şeyhü’l-islâm Mîrzâzâde Şeyh Mehmed Efendi ve birâderi Neyli Ahmed Efendi ve imâm-ı sultânî Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi emsâli ulemâ-yı kirâm sâhib olup onların mulemedâne hidmetleriyle evkât-güzâr, 
Gâzîyem gazi be-cân-i hîş bâzî mîkunem
mefhûmunca ticâret-i devâbb u mevâşî medâr-ı ma’âşı olup Şeyh Seyyid Nûreddîn Efendi’den münîb sâf-dil bir pîr-i garîb ü acîb idi. Rıhlet edip Topkapısı hâricinde Şeyhü’l-kurrâ Yûsufzâde Efendi civârında medfûndur. Târîh-i rıhleti bu mısra’dır:

Mahalli nâmdaş-ı Mustafâ’nun adn ola yâ Rab (1162)