Hâfız Hasan Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Doğum Tarihi H. 1296
M. 1878-1879
Ölüm Tarihi H. 1348-1357
M. 1929-1939
Doğum Yeri İstanbul-Kasımpaşa
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Ahmed Sâlih Efendi’nin oğlu olup H. 1296/M. 1879’da Kasımpaşa’da Cami-i Kebîr Mahallesi’nde doğdu. Eyüp’teki Kalenderhâne Sıbyân Mektebi’ne girerek Hâfız Osman Hilmî Efendi’den hıfzını tamamladı. Ayrıca yine ondan sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Ta’liki ise Azîz Aktuğ’dan öğrendi. Nişânca Mescidi imâmı Hoca Musa Efendi’den Arapça, Özbekler Dergâhı şeyhi Âkil Efendi’den de Kavâ’id-i Osmaniyye okudu.

13 Ağustos 1902’de Mahkeme-i Teftîş-i Evkaf Kalemi’ne dâhil olup 22 Mart 1908 tarihinde üçüncü sınıf kâtibliği terfi etti. Kurumun lağvı üzerine 29 Mayıs 1917 tarihinde Dârü’l-hilâfe Kadılığı Kitâbeti’ne tayin edildi. Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul Müftülüğü’nde kâtib olarak görev yapmaya başladı. Bu hâl üzere iken 1930’larda vefât ettiyse de medfeni malum değildir.    

Hocaları

Aziz Rıfâî
Ta’lîk
no image
Hâfız Osman Hilmî Efendi
Aklâm-ı Sitte