Cemâl Günter

Hattat
Doğum Tarihi H. 1306
M. 1888-1889
Ölüm Tarihi H. 1389-1390
M. 1970
Doğum Yeri İstanbul-Eyüp
Mezar Yeri İstanbul-Eyüp

Sanatkâr Hakkında

H. 1306/M. 1887-1889’da İstanbul’un Eyüp semtinde doğdu. Oradaki Kalenderhâne Mektebi’ni bitirdikten sonra, hususî olarak Medresetü’l-hattâtîn’e devâm ederek Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesihten icâzet aldı. Harf inkılâbına kadar Eyüp’teki Hekim Kutbeddîn Efendi Mektebi’nde hüsn-i hat muallimliği yaptı. Eyüp Sultân Cami’nde uzun süre kayyımlık hizmetinde bulunduktan sonra emekliye sevkedildi. 1970 yılı civârında vefât etmiş olan Cemâl Günter, Eyüp’te medfûndur.

Hocaları

Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Celî sülüste mâhir bir hattat olan Cemâl Günter, Bektâşî Târikatı müntesiblerinden ve Karyağdı Baba Tekkesi şeyhi Yaşar Baba’nın halifelerinden olduğu için “Bektâşî Cemâl Baba” lâkabıyla tanınmaktaydı.