Ahmed Hamdi Tezcan

Hattat
Doğum Tarihi H. 1311
M. 1893-1894
Ölüm Tarihi H. 1374
M. 1954
Doğum Yeri Edremit
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Rumeli muhacirlerinden Hacı Mehmed Efendi'nin oğlu olup Edremit’te doğdu. Dokuz yaşında babasının görevli olduğu Kâğıthâne'ye giderek mektebe başladı. Hâfız Hakkî Efendi’den Kur’an-ı Kerîm’i hıfzetti. Azîz Rıfai'den de sekiz sene sülüs, nesih ve ta’lik dersleri aldı. Amcazâde Hüseyin Paşa Medresesi’ne girdi. Bir yandan da Fâtih Cami’ndeki derse devam ediyordu. Ancak askere alınınca eğitimini tamamlayamadı. Terhis olduktan sonra Polis Müdüriyeti'ne girip 28 sene görev yaptı. H. 1366/M. 1947’de emekliye ayrıldıktan sonra Sultan Selîm ve Mesih Paşa camilerinde imâmlık yaptı. 3 Aralık 1954 tarihinde vefat etti.

Eserleri

Hocaları

Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte
Hulusi Yazgan
Ta’lîk
no image
Ferîd Bey
Divani
İsmail Hakkı Altunbezer
Celî
Aziz Rıfâî
Hüsn-i Hat

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar

Hıdmetinden fırsat buldukça Medresetü’l-hattatîn’e devam etdi. Kâmil Akdik Efendi’den sülüs, nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Bey’den celî, Hulûsî Yazgan Efendi’den ta’lik ve Mustafa Ferîd Bey’den dîvânî yazdı, icâzetnâme aldı.  

Üç Kur’an-ı Kerîm, müte’addid hilye-i şerîfe ve kaside yazdı. Yazıdaki kudreti dercedilen nümûneden nümâyândır. Ta’lik ve nesih yazısını görmedim.  

Bu Hamdî Efendi de – nâmdaşı gibi – imâm-ı lihyedâr olduğu hâlde gençlik resmini gönderdiğinden nâmdaşı hakkında söylenilen sözün bunu da bağlaması tabi’îdir.