KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Mehmed Emîn Efendi

Hattat
Hafiz Osman's School in the six scripts

Death Date H. 1240
M. 1824-1825
Birth Place İstanbul
Grave Place İstanbul

About Artist

Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişti. Buradaki eğitimi esnasında Ak Molla Ömer Efendi’den aklam-ı sitte dersleri alarak, icazet verdiği ilk tilmizi olma şerefine nail oldu. Hüsn-i hizmeti nedeniyle dârü’s-sa‘ade ağası kâtibi olan hocasına hulefâ olup bir müddet yamaklığını yaptı. Daha sonra hâcegân rütbesiyle Dîvân-ı Hümâyûn Kitâbeti’ne naklolunan Mehmed Emîn Efendi, burada da nice zaman hizmette bulundu. Hâcegânın kudemâsından olduğu hâlde H. 1240/M. 1824 yılında vefât ettiyse de, medfeni hakkında bir bilgi yoktur.   

Masters

no image
Ak Molla Ömer Efendi
The six scripts

Ketebe.org İsmail Orman

Bilhassa celî sülüste zamanının mümtâz sîmâlarından biri olan Mehmed Emîn Efendi, 1789 senesinde vefât etmiş olan Sultan Abdülhamîd Hân-ı Evvel’in türbesinin yazılarını yazmaya memur edilmiş ve tüm hünerini göstermiştir. Ayrıca özel koleksiyonda bulunan H. 1214/M. 1799 tarihli hilye-i sa‘adeti, son zamanlarında Mahmud Celâleddîn Efendi’nin yoluna sapmış olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Cerrâh Paşa Cami’nin mâhfilinde de H. 1236/M. 1820 tarihli yazısı bulunmaktadır.