Hüseyin Kutlu

Hattat
Birth Date H. 1368-1369
M. 1949
Birth Place Konya

Photos

About Artist

1949 yılında Konya'da doğdu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için 1968-1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliği ile göreve başladı.

1974 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı icâzetnâmesi aldı. Ayrıca Uğur Derman Bey’den ta'lik meşk etti. 1976-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Cami imam-hatipliği görevinde bulundu.

Türk-İslâm Medeniyeti'nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra "İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami" projesini, aynı çatı altında hizmet veren Biksad Sanat Atölyesi'nde devam ettirmektedir. Hüsn-i hat, sanat seminerleri ve Osmanlı Türkçesi hocalığı yapmaktadır.

Pek çok istif ve eser üretti. Bu eserler çeşitli albümlerde yayınlandı ve koleksiyonlarda yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok mimari eserde imzası bulunmaktadır.


1975'den beri 81 öğrencisine icâzet verdi. Bu öğrenciler şu anda hat sanatı vadisinde hizmet vermekte ve öğrenci yetiştirmektedirler.

Contributions

Students

Erol Dönmez
Hüsn-i Hat
Ömer Yıldız
Hüsn-i Hat
H. 1408-1409 / M. 1988
no image
Ali Rıza Özcan
Thuluth
Tahsin Kurt
Hüsn-i Hat

Ketebe.org İsmail Orman

Kağıt üzerine muharrer hilye-i sa’adet, kıt‘a ve levha halindeki eserlerinin sayısı 1000’in üzerinde olup Adana Sabancı Merkez Cami, Aşkaabad Cami, Tokyo Cami, Berlin Camii, Konya Hacı Veyszâde Cami, Selçuk Üniversitesi Kampüs Cami başta olmak üzere, pek çok mimarî eserde yazıları bulunmaktadır. Bugüne değin 18 şakirdine icazet vermiş olup buna yakında yenilerinin de ekleneceği muhakkaktır.

Hekimoğlu Ali Paşa Camii haziresindeki tarihi mezar taşlarını tanıttığı Kaybolan Medeniyetimiz ve Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi adlı kitapları bulunan Hüseyin Kutlu, Şevki Efendi’nin Amme Cüzü’nün tıpkıbasımını yaptırmış, Alvarlı Efe Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat adlı biyografik eseri ile Hülâsatül-Hakâyık adlı kitabını neşretmiştir. Yine bu kitaptan seçilmiş münâcaat niteliğindeki yakarışları Nazlı Niyazlar adıyla yayılamış, divançesinden derlenen ilâhi ve niyazları da cd haline getirmiştir.

Halen hüsn-i hat grup başkanlığı yapmakta olduğu Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesi’nde başta yazı olmak üzere geleneksel sanatlarımızın yeniden canlandırılmasına hizmet eden Hüseyin Kutlu, merkezin çalışmalarını evvela külliyede sergi halinde sunmuş, daha sonra Lâlezâr, İcazet, Gül, Mevlânâ, 50. Vuslat Merasim ve Albümleri isimleriyle neşretmiştir.

Events